Friol adxudica obras de mellora de vías en parroquias

O Concello de Friol vén de adxudicar dous proxectos de obras para o mantemento e melloras de viais en diferentes parroquias do municipio.

O primeiro proxecto é o chamado Pavimentación de accesos aos núcleos de Ramelle, Rocha, Samede, Vilar, Fonte do Can, Lagouzos, Mozón, Quintá e Pradeda?, cun importe de máis de 155.000 euros, foi adxudicado á empresa MANFOR MG S.L. Trátase dun proxectos de repavimentación e mellora de firme en varias vías das parroquias anteriormente mencionadas, este proxecto inclúe varias melloras, como son 65 m de construción de paso salvacunetas de 400 mm de diámetro, 7 sumidoiro e 160 m3 de formigón hm-20/p/20/ii-a e zahorra artificial, empregados en pavimentos e cunetas, ata vertido, vibrado e estendido.

O segundo proxecto, chamado Mellora dos accesos a Fraga, Toxo-As Pozas, Prado de Abaixo, Lamas e Pardellas, cun importe de 140.000 euros, foi adxudicada á empresa CONSTRUCIÓNS CHOLO S.L. Dita oferta que presentou a empresa adjudicataria inclúe varias melloras, como a ejecución dun rego de selado sobre o dobre tratamento superficial descrito en proxecto (4.798m²), a ejecución dunha cuneta triangular de hormigón, a ejecución dun caño de 10 m con tubería PVC e Ø 315 enterrada e a pavimentación de 60 m² de camiño con 15 cm de hormigón e mallazo 15x15x5, todo iso no vial de Prado de Abaixo.
Executando estes dous proxectos preténdese actuar nuns 23 km da rede municipal, ambas actuacións fináncianse con cargo ao Plan Único.

Son dous proxectos de gran importancia para a poboación de Friol, pois tratase de realizar unha mellora e mantemento dos camiños municipais de varias parroquias. Actualmente, debido ás condicións normais do tráfico, o paso de maquinaria agrícola ou para traballos forestales, as condicións atmosféricas e o paso dos anos, os camiños obxecto do proxecto deterioráronse considerablemente, resultando complicado o paso nalgunhas zonas. Xa que logo, as actuacións a realizar van encamiñadas a reparar os desperfectos ocasionados e a previr que se produzan máis danos.

Todas estas actuacións conllevan unha considerable mellora na calidade de vida dos habitantes do municipio, pois a mellora de todos estes camiños facilitará o acceso a leiras e o paso de maquinaria, algo imprescindible para o traballo diario nas explotacións ganaderas e agrícolas existentes en Friol.

Para o equipo de Goberno isto é algo de vital importancia e no que traballan cada día, nestes momentos estanse levando a cabo numerosas actuacións de pavimentación nos viales do rural, que desde o punto de vista do regidor friolés, José A. Santos “son imprescindibles para a vida diaria dúas nosos veciños, xa que non rural ou uso de vehículo é fundamental para ou traballo e para acudir ó casco urbano, polo que ter as pistas transitables é un dous nosos obxetivos principais, sendo conscientes dous quilómetros de pistas que comunican ou noso municipio, continuaremos intentando chegar as máximas posibles”, afirma que o rural debe ser contemplado como opción de vida e con ese fin traballa cada día.

Etiquetas