O Concello de Meira continúa co proceso de contratación dun funcionario

O Concello de Meira continúa co proceso de contratación dun funcionario de carreira de administración xeral na subescala de auxiliar para cubrir unha praza vacante. O sistema de provisión desta praza será de oposición libre e a presentación de instancias deberá facerse, cando se complete a tramitación do proceso, no rexistro electrónico xeneral do Concello.

En caso de presentarse en lugar distinto, deberá remitirse unha copia a leste. O Concello poñerá ao dispor das persoas interesadas un modelo de solicitude nas oficinas municipais e a través da súa páxina web. As bases pódense consultar no consistorio e no BOP. Nelas detállanse as funcións e retribucións, os requisitos que deben cumprir as persoas aspirantes e os prazos de admisión, o tribunal, as probas ou o temario.

Etiquetas